Stipendiefonden

Fondens syfte är att främja scouting i Roslagen genom att ekonomiskt stödja medlemmar som vill deltaga i scoutarrangemang, eller arrangemang med scoutanknytning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Läs om kriterierna för att ansöka om pengar nedan:

Antagna vid DST-92
Reviderade vid DST-05

§1 Fondens syfte är att främja scouting i Roslagen genom att ekonomiskt stödja medlemmar som vill deltaga i scoutarrangemang, eller arrangemang med scoutanknytning. Dessa skall i första hand vara inriktade mot utbildning, internationell förståelse eller ekologi/miljöfrågor.
§2 Grunden för fondens kapital skall utgöras av 58.000 kr som överförs från lägerfonden per 92-01-01. Därtill läggs en årlig avkastning på fondens andel av det egna kapitalet. Distriktsstämman beslutar om övriga överföringar av medel till eller från fonden.
§3 Högsta utdelningsbara medel skall utgöra 5.000 kr per år, med början 2005.
§4 Möjlighet att söka stipendium ur fonden har varje enskild medlem samt kår i Roslagens Scoutdistrikt. Stipendiat kan även utses av distriktsstyrelsen.
§5 Ansökan skall vara skriftlig och skall ha kommit styrelsen tillhanda senast den 15 mars (2005 dock förlängt till 15 maj). Stipendium kan ej sökas efter genomfört arrangemang.
§6 Beslut om fördelning av stipendium fattas av distriktsstyrelsen senast den 30 april varje år (2005 dock förlängt till 17 maj). Beslutet kan ej överklagas.
§7 Fonden förvaltas av styrelsen för Roslagens Scoutdistrikt.
§8 Redovisning av utdelade medel skall årligen anges i verksamhetsberättelsen.
§9 Stipendiaten skall avge skriftlig rapport till distriktsstyrelsen efter genomfört arrangemang. Om så ej sker inom rimlig tid, skall stipendiet återkrävas.

Synpunkter framförda vid DST-96, som inte fördes in i stadgarna
men som DS tar till sig

I verksamhetsberättelsen bör anges huruvida stipendiaten ansökt själv, eller blivit utsedd av DS.