Ekonomisk stämma 2018

roslgens ekonomiska stämma

ROSLAGENS SCOUTDISTRIKTS EKONOMISKA STÄMMA OCH KÅRTRÄFFSMIDDAG

Onsdagen 11 april 2018 kl. 18-19,
med påföljande middag till 21.

Samtliga medlemmar i Roslagens scoutdistrikt välkomnas till:

Roslags Näsby scoutkår

Stockholmsvägen 128, Täby

Nu går vi igenom föregående års verksamhet, godkänner räkenskaperna
och ger styrelsen ansvarsfrihet!

18:00 Stämman start (se föredragningslista)

19:00 Middag

21:00 Avslutning

 

Efter den ekonomiska stämman kommer vi att ha en kårträffs-middag där kårerna får en chans att mötas över kårgränserna och umgås och diskutera aktuella saker. Distriktsstyrelsen kommer att finnas på plats för att svara på frågor osv.

 

Till middagen inbjuds samtliga kårordföranden och vice kårordföranden samt stämmans delegater och funktionärer. Anmälan är obligatorisk.

 

Kom gärna med förslag på saker som ni vill att vi tar upp under kårträffen.
Kontakta styrelsen på roslagensds@scoutkansliet.se

 

Anmälan:

Anmäl er till stämma & kårträffsmiddag på roslagen@scoutkansliet.se
(Namn, kår och ev. specialkost)

 

Föredragningslista för stämman

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Godkännande av dagordning/föredragslista
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Justering av röstlängden
 7. Fråga om stämman är behörigen sammankallad
 8. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelsen för 2017
 9. Föredragande och godkännande av resultaträkning och balansräkning samt revisionsberättelse för 2017
 10. Fråga om fastställande av balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för 2017 års förvaltning
 11. Beslut om distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Avslutning

 

Ombudsantal för kårerna hittar du här >>