Ekonomisk stämma 2017

roslgens ekonomiska stämma

Vi välkomnar samtliga medlemmar i
Roslagens scoutdistrikt

till ekonomisk distriktsstämma 2017

Tisdagen 11 april 2017 kl. 19.00

Näsbyparks scoutkår, Parkvägen 42, Täby

Nu går vi igenom föregående års verksamhet, godkänner räkenskaperna
och ger styrelsen ansvarsfrihet!

18.30 Fika

19.00 Stämman startar (se föredragningslista)

 

 

Föredragningslista för stämman

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Godkännande av dagordning/föredragslista
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Justering av röstlängden
 7. Fråga om stämman är behörigen sammankallad
 8. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelsen för 2016
 9. Föredragande och godkännande av resultaträkning och balansräkning samt revisionsberättelse för 2016
 10. Fråga om fastställande av balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för 2016 års förvaltning
 11. Beslut om distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Avslutning

 

 

Delegatsantal för kårerna hittar du här >>