Kallelse till Distriktsstämma 20 oktober 2013

Distriktsstyrelsen kallar härmed Roslasgens scoutdistrikts kårer till årets distriktsstämma. Stämman kommer i år att hållas i Hallstaviks Scoutkårs regi, i Folkets Hus i Hallstavik, Centrumtorget.

 

 

Program

09:30             Kaffe och smörgås

10:00             Stadgeenliga förhandlingar

ca 12:00        Avbrott för lunch

13:00             Förhandlingarna återupptas

15:00             Avslutning

 

Samtliga kårer skall dessutom skicka in rösträttsunderlag till kansliet, detta innebär en lista med namn på samtliga delegater och suppleanter. Det är denna lista som utgör underlag för röstlängden.

 

Både anmälan och rösträttsunderlag ska vara hos kansliet
senast 16 oktober.

 

Handlingarna kommer att skickas ut och publiceras på webben senast 3 veckor före stämman.

 

Alla medlemmar i distriktet har rätt att närvara vid stämman.

 

Välkomna!

 

Delegatantal

Danderyds sjöscoutkår

6

Djursholms scoutkår

4

Hallstaviks scoutkår

3

Husarö Sjöscoutkår

5

Lidingö-Bodals sjöscoutkår

4

Lidingö-Breviks sjöscoutkår

6

Norra Lidingö Sjöscoutkår

4

Norrtälje scoutkår

3

Näsby Parks Scoutkår

3

Roslags Näsby scoutkår

4

Stocksunds scoutkår

0

Vallentuna scoutkår

4

Waxholms scoutkår

4

Viggbyholms sjöscoutkår

4

Österåkers scoutkår

5

Östhammars sjöscoutkår

4

 

Utdrag ur Scouternas stadgar Avsnitt 3 kapitel 8: scouternas distrikt

§ 8.5 Distriktsstämmans sammansättning

Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

§ 8.6 Mötesrättigheter och beslutsformer för distriktsstämman

Följande personer har närvaro- och yttranderätt:

• samtliga närvarande medlemmar i distriktet

• avgången ledamot i distriktsstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för dennes förvaltning

• av distriktsstyrelsen inbjudna gäster

Följande personer har förutom närvaro- och yttranderätt, även förslagsrätt

• ombud

• ledamöter i distriktsstyrelsen

• valda revisorer i fråga om deras granskning

• valberedningens ledamöter i fråga om val som de förberett

Distriktsstämman kan besluta att ge ytterligare personer närvaro- och yttranderätt. Rösträtt tillkommer ombud. Ingen har rätt att rösta i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode.

För utövande av rösträtt och fattande av beslut i distriktsstämman gäller

• att varje röstberättigat närvarande ombud har maximalt en röst,

• att beslut fattas med öppen omröstning. Stämman kan i särskilda frågor besluta om att sluten omröstning ska ske. I fråga om personval, om någon röstberättigad eller mötespresidiet begär det, fattas beslut med sluten omröstning.

• att som distriktsstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande (om inte annat regleras i dessa stadgar),

• att vid lika röstetal avgör lotten.