Ekonomisk distriktsstämma 15 april 2015

roslagen-ny-logga

Samtliga medlemmar i Roslagens scoutdistrikt kallas härmed till:

EKONOMISK DISTRIKTSSTÄMMA

Onsdagen den 9 april 2014 kl 19:00 hos Lidingö-Breviks sjöscoutkår

Djursholmsvägen 16, Näsby Park

Program
18:30 Kaffe/The & smörgåsar
19:00 Stämmoförhandlingar

 

Vid frågor kontakta Kansliet, roslagen@scoutkansliet.se / 08 652 05 10

Anmälan görs på roslagen@scoutkansliet.se senast 31 mars

Ange om du är delegat, suppleant eller observatör. Handlingarna skickas till kårerna, och finns på hemsidan senast en vecka före stämman.

Föredragningslista

1     Stämman öppnas

2     Val av ordförande för stämman

3     Val av sekreterare för stämman

4     Godkännande av dagordning/föredragslista

5     Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6     Justering av röstlängden

7     Fråga om stämman är behörigen sammankallad

8     Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelsen för 2014

9     Föredragande och godkännande av resultaträkning och balansräkning samt revisionsberättelse för 2014

10  Fråga om fastställande av balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för 2013 års förvaltning

11  Beslut om distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

12  Avslutning