Bestämmelser

BESTÄMMELSER FÖR ROSLAGENS DAG

 

1                  ÄNDAMÅL OCH OMFATTNING

1.1           ROSLAGENS DAG är avsedd att vara en årligen återkommande trivsam samlingsdag för distriktets miniorscouter, juniorscouter, patrullscouter samt seniorscouter, ledare och föräldrar.

1.2           På ROSLAGENS DAG anordnas:

RENHORNSTÄVLINGEN mellan miniorscoutavdelningar och miniorscoutpatruller;

HJORTHORNSTÄVLINGEN mellan juniorscoutavdelningar och juniorscoutpatruller;

ÄLGHORNSTÄVLINGEN mellan patrullscoutavdelningar och patrullscoutpatruller samt för ledare, seniorscouter och föräldrar.

Tävlingar för övriga enligt 3.5.

1.3           I anslutning till tävlingarna skall varje deltagande kår ha förberett och kunna genomföra sysselsättning för kårens medlemmar under uppkomna väntetider.

 

2                  ORGANISATION

2.1           Distriktsstyrelsen utser värdkår/er, tävlingsledare och en distriktrepresentant.

Värdkår/er tillsätter en tävlingskommitté beståen­de av minst:

tävlingsledare

distriktsrepresentant och

3 banchefer, en för varje bana utsedd av värd­kår/er

2.2           Tävlingskommitténs uppgifter består i:

att planera och genomföra tävlingen inom de riktlinjer och den kostnadsram DS fastställer.

att utfärda inbjudan och göra upp program;

att göra en sammanställning av arrangemang, tävlingsuppgifter och resultat för distriktets arkiv;

att utse lämpligt tävlingsområde;

att utverka behövliga tillstånd;

att anordna vägvisning, parkering mm;

att planera prisutdelningen;

att tillhandahålla erforderliga lokaler och personal för kansli, sjukvård och sanitet; att ansvara för städning efter tävlingen;

att fastställa kontrollinnehåll, poängbedöm­ning och instruktioner;

att fastställa kontrollantbehovet.

2.3           Banchefernas uppgifter består i:

att vara verkställande i fråga om banläggning och tävlingsuppgifter;

att göra upp kostnadsförslag för material;

att utse kontrollchefer.

2.4           Funktionärsbehovet tillgodoses genom uttag från kårerna enligt tävlingskommitténs bestämmande. Meddelande härom skall vara kårerna tillhanda senast en månad före tävlingsdagen. Om en kår inte anser sig kunna ställa erforderligt antal funktionärer till förfogande, skall detta omgående meddelas tävlingsledaren eller dennes ställ­företrädare, dock senast 2 veckor före tävlingsdagen. Därefter anses uppgiften bindande och respektive kår anskaffar ersättare vid förfall. För kontrollchef skall ersättare alltid finnas.

2.5           För sanitet, sjukvård och brandskydd skall betryg­gande åtgärder vara vidtagna.

2.6           Tävlingarna skall organiseras så att markskador och andra skador på privat och allmän egendom undviks.

 

2.7           Inbjudan skall vara kårerna tillhanda senast en månad före ROSLAGENS DAG. Inbjudan skall bl. a. innehålla uppgifter om:

plats och tid för ROSLAGENS DAG

sätt och tid för anmälningar

tävlingsavgift

deltagarnas utrustning

tid för respektive kårs ankomst

beräknad tid för prisutdelning

var utslagsgivande kontroller anslås

samtliga kontroller skall vara rangordnade

 

3                  TÄVLINGSUPPGIFTER OCH KONTROLLER

3.1           Allmänt

 • Tävlingsuppgifterna skall utformas så att de främjar scoutings anda och ändamål.
 • Tävlingsuppgifterna bör vara av praktisk natur och skall följa uppgiftssystemet för respektive gren.
 • Tävlingsuppgifterna bör utformas så att samtliga i tävlingsenheten ingående deltagare får uppgifter att lösa.
 • Tävlingsuppgifterna skall i största möjliga utsträckning utformas så att subjektiva bedömningar av deltagarnas prestationer undviks och så att exakt bedömning möjliggörs. I de fall kontrollerna anknyter till uppgiftssystemet, skall respektive programbok vara normgivande, såvida inte annat anges i tävlingsinbjudan.
 • Instruktionerna till kontrollchef och kontrollanter skall vara skriftliga och entydigt formulerade. Kontrollcheferna är skyldiga att informera kontrollanterna om inne­hållet.

Av instruktionerna skall framgå:

hur tävlingsuppgifterna skall genomföras,

behov av materiel för kontrollen,

behov av funktionärer,

funktionärernas fördelning till uppgifter,

bestämmelser för poängsättning samt

att en tävlingsdeltagares fysiska eller psykiska handikapp icke får medföra försäm­ring av tävlingsenhetens resultat.

 

3.2           R e n h o r n s t ä v l i n g e n

3.2.1      Tävlingen omfattar minst sju kontroller.

3.2.2      Tävlingsuppgifterna skall i första hand omfatta moment med tillämpning av miniorscoutprogrammet av varierande svårighetsgrad.

3.2.3      Banan bör vara omkring 3 km och skall läggas i lättframkomlig terräng.

3.2.3      För kontrollerna kan visst ledmotiv, ”röd tråd”, tillämpas.

 

3.3           H j o r t h o r n s t ä v l i n g e n

3.3.1      Tävlingen omfattar minst sju kontroller.

3.3.2      Tävlingsuppgifterna skall i första hand omfatta moment med tillämpning av juniorscoutprogrammet av varierande svårighetsgrad. De bör utformas så, att de premierar samarbete och arbetsfördelning inom patrullen.

3.3.3      Banan bör vara omkring 3 km och skall läggas i omväxlande terräng.

3.3.4      För kontrollerna kan visst ledmotiv, ”röd tråd”, tillämpas.

 

3.4          Ä l g h o r n s t ä v l i n g e n

3.4.1      Tävlingen omfattar minst fem och högst sju olika kontroller.

3.4.2      Tävlingsuppgifterna skall i första hand omfatta moment med tillämpning av patrullscoutprogrammet av varierande svårighetsgrad. De bör utformas så att de premierar samarbete och arbetsfördelning inom patrullen samt sätter patrull­med­lemmarnas uppfinningsförmåga och fantasi på prov.

 • Banan bör vara omkring 3 km och skall läggas i omväxlande terräng.

3.5          T ä v l i n g a r   f ö r   ö v r i g a

3.5.1      Tävlingar anordnas för

 1. a) miniorscoutledare i anslutning till banan för Renhornstävlingen;

 

 1. b) juniorscoutledare i anslutning till banan för Hjorthornstävlingen;
 2. c) ledare, seniorscouter och föräldrar på banan för Älghornstävlingen.

 

4                  DELTAGARE OCH TÄVLINGSENHETER

4.1             Allmänt

4.1.1      Patrull skall bestå av minst 3 deltagare för att få deltaga i tävlan. Avdelning deltar i avdelningstävlan oavsett antalet startande patruller.

4.1.2      Patrull med mindre antal deltagare än 3 får delta utom tävlan. Enheterna tävlar i ordinarie sammansättning.

4.1.3      Det åligger den för dagen ansvarige enhetsledaren att tillse att bestämmelserna om enhetens samman       sättning följs. Tävlingsenhet som ej uppfyller bestämmelserna och deltar i tävlingen utan att anmäla detta diskvalificeras.

 

4.2           R e n h o r n s t ä v l i n g e n

4.2.1      Tävlingsenheter är:

miniorscoutavdelning i tävlingen om Renhornet

miniorscoutpatrull i tävlingen om Rådjuret.

4.2.2      Deltagare är miniorscout tillhörande högst årskurs 3.

4.2.3      Avdelningen åtföljs på tävlingsbanan av ledare, som dock icke får hjälpa miniorscouterna.

4.3           H j o r t h o r n s t ä v l i n g e n

4.3.1      Tävlingsenheter är:

juniorscoutavdelning i tävlingen om Hjort­hornet

juniorscoutpatrull i tävlingen om Hjorten.

4.3.2      Deltagare är juniorscout tillhörande högst årskurs 5

 

4.4          Ä l g h o r n s t ä v l i n g e n

4.3.1      Tävlingsenheter är:

patrullscoutavdelning i tävlingen om Stora Älghornet

patrullscoutpatrull i tävlingen om Lilla Älghornet.

 • Deltagare är patrullscout tillhörande högst års­kurs 8.

4.5          T ä v l i n g a r   f ö r   ö v r i g a

4.5.1      Miniorscoutledare och juniorscoutledare tävlar in­dividuellt på sina respektive banor.

4.5.2      Tävlingen för ledare, seniorscouter och föräldrar sker i patrull om minst 3 deltagare. I patrull får, men behöver ej, ingå såväl ledare och seniorscouter som föräldrar.

Miniorscoutledare och juniorscoutledare får delta i denna tävling, även om han/hon också deltar i sin särskilda individuella tävling.

5                  POÄNGBERÄKNING

5.1          Vid varje kontroll poängsätts patrullens resultat.

5.2          Poängsättningen skall vara så avpassad att särskiljning av tävlingsenheternas resultat underlättas. Vid varje kontroll bör finnas uppgifter med olika maximipoäng efter uppgifternas svårighetsgrad. Patrullens maximipoäng för hel kontroll bör vara 110 och minimipoäng bör vara 10 för patrull som försökt lösa uppgiften.

5.3          Som patrullens slutpoäng räknas summan av dess poäng vid samtliga kontroller. Motsvarande gäller för individuellt tävlande.

5.4          Vid lika slutpoäng för patruller eller individuellt tävlande bestäms ordningsföljden av deras poäng vid utslagsgivande kontroller.

5.5           Som avdelningens slutpoäng räknas summan av de 2 bästa patrullernas slutpoäng + ev. avd poäng.

5.6           Vid lika slutpoäng för avdelningar bestäms ordningsföljden av de i 5.5 nämnda patrullernas poäng vid utslagsgivande kontroller.

 

6                  PRISER – PRISUTDELNING

 1. 1 Renhornstävlingen, Hjorthornstävlingen och Älghornstävlingen

6.1.1       Segrande avdelningar erhåller för året de ständiga vandrande priserna RENHORNET, HJORTHORNET och STORA ÄLGHORNET.

6.1.2       De tre bästa avdelningarna i Ä1ghornstävlingen erhåller Älghornsplaketten i guld, silver och brons.

6.1.3       Till segrande patrullscoutpatrull utdelas det ständigt vandrande priset LILLA ÄLGHORNET, till segrande juniorscoutpatrull det ständigt vandrande priset HJORTEN samt till segrande miniorscoutpatrull det ständigt vandrande priset RÅDJURET.

6.1.4       I övrigt utdelas till avdelningar och patruller plaketter och priser enligt tävlings­kommittén bestämmande.

6.1.5       Gravering av skyltar för vandringspris sker genom distriktets försorg. Segrande enhet ombesörjer själv fastsättning av skylten på priset.

6.2           Tävling för övriga

6.2.1       Priser utgår enligt tävlingskommitténs bestämmande.

6.3           Övriga priser

6.3.1       För särskilt skänkta vandringspriser från

LIDINGÖ TIDNING MED LIDINGÖ NYHETER

NORRORT och

NORRTÄLJE TIDNING

gäller bestämmelserna i bilaga 1.

Priserna graveras genom vinnande kårs försorg på distriktets bekostnad.

6.5           Prisutdelning

6.4.1       Prisutdelningen skall äga rum under värdiga former vid tävlingsplatsen omedelbart efter tävlingens slut.

6.4.2       Särskilt utsedd person skall förrätta prisutdel­ningen.

6.5           Överklagande

6.5.1       Skriftlig protest mot poängbedömningen vid kontrollerna mottas under tävlingen av tävlingsledaren och avgörs av denna i samråd med en av DS särskilt utsedd person samt vederbörande banchef före prisutdelningen.

6.5.2       Protest mot sammanräkningen av resultat och mot placering skall av kår inges skriftligen till distriktsstyrelsen senast inom 10 dagar efter prislistans utsändning.

7                  ÖVRIGT

7.1           Övriga för ROSLAGENS DAG erforderliga bestämmelser utfärdas av tävlingskommittén.