Distriktsstämma 2018

roslagen_stor-lilja_svart

Välkommen till årets distriktsstämma
14 oktober 2018 

 

I år hålls distriktsstämman i samband med avslutningsceremonin för distriktets välgörenhetsmarsch. Som vanligt blir det ingen vanlig stämma utan vi vill göra något som överträffar era förväntningar!

 

När: 14 oktober, program från kl. 9.30. Stämman börjar kl 15. 00
Var: Roslags Näsby scoutkårs lokal, Stockholmsvägen 128, Täby
Vad: Workshops, diskussioner, umgänge med distriktets kårer och distriktsstämma
Anmälan: Maila namn + kår och roll i kåren till roslagen@scoutkansliet.se

 

Kårens antal ombud för distriktsstämman hittar du här >>

(Ni får gärna komma med fler deltagare från kåren)

kåren)

 

Program:

09.30-10.00 Fika
10.00 -12.00 Valbara workshops, t.ex. Trygga möten fördjupning med Utvecklingskonsulenten Sassa Orebring

10.00 – 11.00 Mer datoriserad kåradministration
Scouterna avslutar nu flera IT-projekt som ska förenkla kårernas arbete 
med medlemshantering, aktivitetsanmälningar, och annat. Samtidigt 
startar flera nya projekt upp där vi behöver input från användare. Ta med egen dator om du vill testa arrangemangsanmälning med koppling till Scoutnet, ScoutID, och bättre kölistor innan det är helt klart och släppt för alla! 

11.00-12.00  Support för Scoutnet och datoriserad kåradministration
Har du ett knivigt problem du inte vet hur du ska lösa? Här får du hjälp 
med att använda Scoutnet och andra stödsystem från Scouterna på bästa sätt. 
12.00 -13.00 Lunchpaus, ätes på restauranger i närheten för egen nota
13.00-14.00 Gruppdiskussioner om verksamhetsplanen
14.00-14.30 Avslutning med Roslagen Scout Marsch- Rädda Östersjön
14.30-15.00 Eftermiddagsfika
15.00 Stämman börjar

 

Vi hoppas att så många kårer som möjligt från vårt distrikt sluter upp till denna söndag med workshops, diskussioner, umgänge, avslutningsceremoni för distriktets välgörenhetsmarsch och därefter årets distriktsstämma.

 

 

Varmt välkomna önskar Distriktsstyrelsen

öppet hus 18

 

———————————————————

Utdrag ur Scouternas stadgar gällande distrikt och distriktsstämma:

Scouternas stadgar

Kapitel 8: Scouternas distrikt

§ 8.3 Distriktets uppgift
Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för rover- och utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov.
Distriktsstyrelsen ansvarar för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt.

§ 8.4 Scoutdistriktets ledning
Scoutdistriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman. Distriktsstämmans beslut verkställs av distriktsstyrelsen, som även ska förvalta distriktets angelägenheter.

§ 8.5 Distriktsstämmans sammansättning
Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

§ 8.6 Mötesrättigheter och beslutsformer för distriktsstämman
Följande personer har närvaro- och yttranderätt:
• samtliga närvarande medlemmar i distriktet
• avgången ledamot i distriktsstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för dennes förvaltning
• av distriktsstyrelsen inbjudna gäster
Följande personer har förutom närvaro- och yttranderätt, även förslagsrätt
• ombud
• ledamöter i distriktsstyrelsen
• valda revisorer i fråga om deras granskning
• valberedningens ledamöter i fråga om val som de förberett
Distriktsstämman kan besluta att ge ytterligare personer närvaro- och yttranderätt. Rösträtt tillkommer ombud. Ingen har rätt att rösta i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode.
För utövande av rösträtt och fattande av beslut i distriktsstämman gäller
• att varje röstberättigat närvarande ombud har maximalt en röst,
• att beslut fattas med öppen omröstning. Stämman kan i särskilda frågor besluta om att sluten omröstning ska ske. I fråga om personval, om någon röstberättigad eller mötespresidiet begär det, fattas beslut med sluten omröstning.
• att som distriktsstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande (om inte annat regleras i dessa stadgar),
• att vid lika röstetal avgör lotten.